Dotacje UE

Firma NOVOS Marcin Gulec, pomyślnie zrealizowała i rozliczyła projekt:

„Szerokopasmowy Internet dla mieszkańców miejscowości Olza i Odra”

POIG.08.04.00-24-393/12,  Dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Działanie 8.4. „ Zapewnienie dostępu do Internetu na na etapie „ostatniej mili” osi priorytetowej 8.

„społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”.

Program Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Szczegóły dotacji

Całkowity koszt realizacji projektu   487 527,70 zł
Całkowita kwota wydatków kwalifikujących się do przyznania dotacji   397 990,00 zł
Wkład własny beneficjenta   159 156,00zł
Dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka   238 794,00 zł